summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/iithesis.cls
blob: ea863f41f0935d2f55ec20656472d7628ee25b46 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
% Klasa iithesis sluzy do skladu prac dyplomowych w Instytucie Informatyki UWr.
%%%%% OPCJE KLASY
% polish (domyslnie), english - okresla jezyk pracy
% longabstract (domyslnie), shortabstract - okresla, czy streszczenia w obu
%   jezykach maja zostac zlozone na osobnych stronach (longabstract), czy na
%   jednej (shortabstract); te druga opcje nalezy wybierac tylko wtedy, gdy
%   streszczenia sa dostatecznie krotkie
% declaration - okresla, czy na drugiej stronie pracy ma zostac zlozone
%   oswiadczenie o autorskim wykonaniu pracy; domyslnie nie jest skladane,
%   nie ma tez wiekszego sensu przy pracy kilku autorow
% lic (domyslnie), inz, mgr - okresla rodzaj pracy podany na stronie tytulowej;
%   w przypadku podania opcji 'declaration' rowniez automatycznie okresla
%   stopien studiow (I dla 'lic'/'inz', II dla 'mgr') podawany w oswiadczeniu
% fem, masc - w przypadku podania opcji 'declaration' okresla, czy powinny
%   zostac uzyte zenskie czy meskie formy czasownikow; jesli nie zostanie
%   wybrana zadna z nich, uzywana jest koncowka 'am/em'
% manyadvisors - wymusza uzycie liczby mnogiej slowa 'promotor', jesli praca
%   ma kilku promotorow
%
%%%%% POLECENIA DOSTARCZANE PRZEZ KLASE
% \polishtitle, \englishtitle - sluza, podobnie jak tradycyjne \title, do
%   zadeklarowania tytulow pracy w obu jezykach; \title nie ma zadnego efektu
% \polishabstract, \englishabstract - analogicznie sluza do zadeklarowania
%   streszczen pracy w obu jezykach
% \advisor - sluzy do zadeklarowania nazwiska promotora
% \fmlinebreak - sluzy do lamania linii w obrebie \polishtitle, \englishtitle
%   oraz \advisor (w tym przypadku np. do podania kilku promotorow i/lub ich
%   afiliacji, jesli sa inne niz II UWr)
%
%%%  Dwa kolejne polecenia maja znaczenie tylko z opcja 'declaration' i sluza
%%%  do zadeklarowania napisow pojawiajacych sie w tresci oswiadczenia. Jesli
%%%  zostana pominiete, w oswiadczeniu pojawia sie wykropkowane miejsca do
%%%  pisemnego wypelnienia.
% \transcriptnum - sluzy do zadeklarowania numeru indeksu
% \advisorgen - sluzy do zadeklarowania nazwiska promotora w dopelniaczu; w
%   przypadku kilku nazwisk nalezy je oddzielac przecinkami i spojnikami
%%%  (Wrazliwe dane osobowe, takie jak adresy i nr ewidencyjny PESEL, nie sa
%%%  podawane w wersji elektronicznej pracy dyplomowej i musza w oswiadczeniu
%%%  wypelnione pisemnie.)
%
%%%%% PRZYKLADY: WIELU AUTOROW/PROMOTOROW, W TYM Z AFILIACJAMI/ADNOTACJAMI
% \author{Maksymilian Debesciak \and
%   Karol Sasiedzki \fmlinebreak
%   WPPT PWr}
% \advisor{dr Jan Kowalski \and
%   prof. Janina Nowak \fmlinebreak
%   Instytut Informatyki \fmlinebreak
%   Uniwersytet JagielloĊ„ski \fmlinebreak
%   (promotor pomocniczy)}
%
%%%%% PAKIETY WYMAGANE I DOLACZANE PRZEZ KLASE
% babel, geometry, fontenc, hyperref, ifthen, titling
% indentfirst, polski (jezeli iithesis zaladowano z opcja 'polish')
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesClass{iithesis}

\LoadClass[a4paper,11pt,onecolumn,twoside,openright,titlepage]{report}

\RequirePackage{ifthen}
\newboolean{Long@Abstract}
\newboolean{Polish@Main}
\newboolean{Decl@ration}
\setboolean{Decl@ration}{false}
\newboolean{Many@Advisors}
\setboolean{Many@Advisors}{false}
\newcommand \@thesislevel {}
\newcommand \@studydegree {I}

\newcommand \@polishtitle    {\ClassWarningNoLine{iithesis}{No \noexpand\polishtitle given}}
\newcommand \@englishtitle    {\ClassWarningNoLine{iithesis}{No \noexpand\englishtitle given}}
\newcommand \@polishabstract   {\ClassWarningNoLine{iithesis}{No \noexpand\polishabstract given}}
\newcommand \@englishabstract  {\ClassWarningNoLine{iithesis}{No \noexpand\englishabstract given}}
\newcommand \@advisor      {\ClassWarningNoLine{iithesis}{No \noexpand\advisor given}}
\newcommand \@email       {\ClassWarningNoLine{iithesis}{No \noexpand\email given}}
\newcommand \@transcriptnum   {\ClassWarningNoLine{iithesis}{No \noexpand\transcriptnum given}\dotfill\str@t}
\newcommand \@advisorgen   [1] {\ClassWarningNoLine{iithesis}{No \noexpand\advisorgen given}\dotfill\str@t\\\null\dotfill\str@t\\}
\newcommand \@gendersuffix    {em/am}
\let\old@title\title
\renewcommand \title     [1] {\ClassWarningNoLine{iithesis}{\noexpand\title ignored}}
\newcommand \polishtitle   [1] {\gdef\@polishtitle{#1}}
\newcommand \englishtitle  [1] {\gdef\@englishtitle{#1}}
\newcommand \polishabstract [1] {\gdef\@polishabstract{#1}}
\newcommand \englishabstract [1] {\gdef\@englishabstract{#1}}
\newcommand \advisor     [1] {\gdef\@advisor{#1}}
\newcommand \transcriptnum  [1] {\gdef\@transcriptnum{#1}}
\newcommand \advisorgen   [1] {\gdef\@advisorgen{#1}}

\DeclareOption{polish}    {\setboolean{Polish@Main}{true} \PassOptionsToPackage{polish,english}{babel}}
\DeclareOption{english}   {\setboolean{Polish@Main}{false}\PassOptionsToPackage{english,polish}{babel}}
\DeclareOption{lic}     {\renewcommand \@thesislevel {licencjacka}}
\DeclareOption{inz}     {\renewcommand \@thesislevel {in\.zynierska}}
\DeclareOption{mgr}     {\renewcommand \@thesislevel {magisterska} \renewcommand \@studydegree {II}}
\DeclareOption{longabstract} {\setboolean{Long@Abstract} {true} }
\DeclareOption{shortabstract}{\setboolean{Long@Abstract} {false}}
\DeclareOption{declaration} {\setboolean{Decl@ration}{true}}
\DeclareOption{fem}     {\renewcommand \@gendersuffix {am}}
\DeclareOption{masc}     {\renewcommand \@gendersuffix {em}}
\DeclareOption{manyadvisors} {\setboolean{Many@Advisors} {true}}

\DeclareOption*{\ClassWarningNoLine{iithesis}{Unknown option `\CurrentOption'}}

\ExecuteOptions{polish,lic,longabstract}
\ProcessOptions\relax

\RequirePackage[OT4]{fontenc}
\RequirePackage{babel,titling,geometry}
\geometry{margin=3cm,bindingoffset=1cm,a4paper,onecolumn,twoside}

\pagestyle{headings}

\newcommand \if@pol [2] {\ifthenelse{\boolean{Polish@Main} }{#1}{#2}}
\newcommand \if@long [2] {\ifthenelse{\boolean{Long@Abstract}}{#1}{#2}}
\newcommand \if@many [2] {\ifthenelse{\boolean{Many@Advisors}}{#1}{#2}}

% Dodatkowa polonizacja
\if@pol{
 \RequirePackage{indentfirst,polski}
 % Kropka po numerach jednostek struktury
 \renewcommand \thechapter    {\arabic{chapter}.}
 \renewcommand \thesection    {\thechapter \arabic{section}.}
 \renewcommand \thesubsection  {\thesection \arabic{subsection}.}
 \renewcommand \thesubsubsection {\thesubsection \arabic{subsubsection}.}
 \renewcommand \chaptermark [1] {\markboth{\MakeUppercase{\chaptername\ \thechapter{} #1}}{}}
 \renewcommand \sectionmark [1] {\markright{\MakeUppercase{\thesection{} #1}}{}}
 \renewcommand \theequation   {\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter\fi \@arabic\c@equation}
 \renewcommand \thefigure    {\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter\fi \@arabic\c@figure}
 \renewcommand \thetable     {\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter\fi \@arabic\c@table}
 \renewcommand \appendix {\par
  \setcounter{chapter}{0}
  \setcounter{section}{0}
  \gdef \@chapapp  {\appendixname}
  \gdef \thechapter {\@Alph\c@chapter}
  % Poprawki w 'dodatkach'
  \renewcommand \thesection   {\thechapter.\arabic{section}.}
  \renewcommand \chaptermark [1] {\markboth{\MakeUppercase{\appendixname\ \thechapter. ##1}}{}}
 }
 % Sterowanie lamaniem stron
 \brokenpenalty=1000
 \clubpenalty=1000
 \widowpenalty=1000
}{}

% Bibliografia pojawia sie jako nienumerowany rozdzial w spisie tresci
\renewenvironment{thebibliography}[1]
 {\chapter*{\bibname}%
 \@mkboth{\MakeUppercase\bibname}{\MakeUppercase\bibname}%
 \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
  {\settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
  \leftmargin\labelwidth
  \advance\leftmargin\labelsep
  \@openbib@code
  \usecounter{enumiv}%
  \let\p@enumiv\@empty
  \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
 \sloppy
 \clubpenalty4000
 \@clubpenalty \clubpenalty
 \widowpenalty4000%
 \sfcode`\.\@m%
 \addcontentsline{toc}{chapter}{\bibname}}
 {\def\@noitemerr
  {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}%
 \endlist}

% Strona tytulowa oraz abstrakty nie resetuja numeracji stron
\renewenvironment {titlepage} {
 \if@twocolumn \@restonecoltrue \onecolumn
 \else \@restonecolfalse \newpage \fi
 \thispagestyle{empty}
}{\if@restonecol \twocolumn \else \newpage \fi}

% Puste strony przed nowymi rozdzialami calkowicie puste, tj. bez naglowkow
\def \cleardoublepage {
 \clearpage
 \if@twoside
  \ifodd \c@page
  \else \hbox{} \thispagestyle{empty} \newpage
   \if@twocolumn \hbox{} \newpage
 \fi \fi \fi
}

\renewcommand \maketitlehookb {
 \vfilneg
 \begin{center}\large
 \if@pol{\selectlanguage{english}(\@englishtitle)}
     {\selectlanguage{polish}(\@polishtitle)}
 \end{center}
 \selectlanguage{polish}
}

\renewcommand \maketitlehookc {
 \vfil
 \begin{center}
 \renewcommand \fmlinebreak {\\ &}
 \renewcommand \and     {\\[0.85em] &}
 \large Praca \@thesislevel\\[0.85em]
 \begin{tabular}[t]{rl}
 \textbf{Promotor\if@many{zy}{}:} & \@advisor
 \end{tabular}\end{center}
 \vfil\vfil\vfil\vfil
 \begin{center}Uniwersytet Wroc\l{}awski\\
 Wydzia\l{} Matematyki i Informatyki\\
 Instytut Informatyki\end{center}
}

\setlength{\parindent}{2em}
\setlength{\parskip}{1.5ex}
\renewcommand \baselinestretch {1.15}

\newcommand \fmlinebreak { }

\newcommand \str@t   {\rule{0em}{1.85em}}
\newcommand \tw@col [1] {\multicolumn{2}{@{}p{20em}}{#1}}

\RequirePackage[pdftex,unicode=true]{hyperref}

\RequirePackage{etoolbox}
\AfterEndPreamble{
 \if@pol{\selectlanguage{polish}\old@title{\bfseries\@polishtitle\mdseries}}
     {\selectlanguage{english}\old@title{\bfseries\@englishtitle\mdseries}}
 \let\old@nd\and
 \renewcommand \and {, }
 \hypersetup{pdfauthor={\@author},pdftitle={\@title} }
 \renewcommand \and \old@nd
 \renewcommand \fmlinebreak {\\}
 \maketitle
 \renewcommand \maketitle {\ClassWarningNoLine{iithesis}{\noexpand\maketitle ignored}}
 \renewcommand \fmlinebreak {, }
 \renewcommand \and {, }
 \ifthenelse{\boolean{Decl@ration}}{
  \selectlanguage{polish}
  \begin{titlepage}\null\vfil
  \begin{tabular}{@{}lll}
  \multicolumn{3}{@{}l}{\@author}\\
  \tw@col{\dotfill\str@t}\\
  \tw@col{\dotfill\str@t}\\
  \multicolumn{2}{c}{\footnotesize{(adres zameldowania)}}\\
  \tw@col{\dotfill\str@t}\\
  \tw@col{\dotfill\str@t}\\
  \multicolumn{2}{c}{\footnotesize{(adres korespondencyjny)}}\\
  PESEL: & \dotfill\str@t\\
  e-mail: & \dotfill\str@t\\
  \tw@col{Wydzia\l{} Matematyki i~Informatyki\str@t}\\
  \tw@col{stacjonarne studia \@studydegree{} stopnia}\\
  kierunek: & informatyka\\
  nr albumu: & \@transcriptnum\end{tabular}\vskip 4.5em\par
  \begin{center}\bfseries O\'swiadczenie\\
  o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej\end{center}\par
  \frenchspacing Niniejszym o\'swiadczam, \.ze z\l{}o\.zon\k{a} do oceny
  prac\k{e} zatytu\l{}owan\k{a}
  \renewcommand \fmlinebreak { }%
  \emph{\if@pol{\@polishtitle}
   {\selectlanguage{english}\@englishtitle\selectlanguage{polish}}}
  \renewcommand \fmlinebreak {, }%
  wykona\l{}\@gendersuffix{} samodzielnie pod kierunkiem promotor%
  \if@many{\'ow:}{a,} \@advisorgen. O\'swiadczam, \.ze powy\.zsze dane s\k{a}
  zgodne ze stanem faktycznym i~znane mi s\k{a} przepisy ustawy z~dn. 4~lutego
  1994~r. o~prawie autorskim i~prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.~U.
  z~2006~r. nr 90, poz. 637, z~p\'o\'zniejszymi zmianami) oraz \.ze tre\'s\'c
  pracy dyplomowej przedstawionej do obrony, zawarta na przekazanym no\'sniku
  elektronicznym, jest identyczna z~jej wersj\k{a} drukowan\k{a}.
  \vskip 1.5em\par Wroc\l{}aw, \@date
  \vskip 3em\par\hfill\footnotesize{(czytelny podpis)}\hskip 6em\null
  \par\vfil\null\end{titlepage}
 }{}
 \if@pol {\selectlanguage{polish}}{\selectlanguage{english}}
 \cleardoublepage\begin{abstract}
 \renewcommand \fmlinebreak {\\}\par
 \if@pol {\frenchspacing\@polishabstract}{\noindent\@englishabstract}
 \if@long{\end{abstract}}{\begin{center}\rule[3pt]{300pt}{1pt}\end{center}\par}
 \if@pol {\selectlanguage{english}}{\selectlanguage{polish}}
 \if@long{\clearpage\begin{abstract}\par}{}
 \if@pol {\noindent\@englishabstract\selectlanguage{polish}}
     {\frenchspacing\@polishabstract\selectlanguage{english}}
 \end{abstract}
 \if@long{\if@pol{\selectlanguage{polish}}{\selectlanguage{english}}}{}
 \tableofcontents
}

\endinput