summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/iithesis.tex
blob: 4df1861b3918d12a5e1975a5d2d0ab020aa15962 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
% Opcje klasy 'iithesis' opisane sa w komentarzach w pliku klasy. Za ich pomoca
% ustawia sie przede wszystkim jezyk i rodzaj (lic/inz/mgr) pracy, oraz czy na
% drugiej stronie pracy ma byc skladany wzor oswiadczenia o autorskim wykonaniu.
\documentclass[shortabstract,polish,lic]{iithesis}
\let\lll\relax
\usepackage{mathabx}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage[toc]{appendix}
\usepackage{bookmark}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{csvsimple}
\usepackage{float}

\usepackage{pdfpages}\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyfoot[CO,CE]{\thepage}
\fancyhead[RE]{\leftmark}
\fancyhead[LO]{\rightmark}
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{Paweł Dybiec, Instytut Informatyki UWr}{}}
\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{Weryfikacja możliwości sterowania łazikiem za pomocą sieci neuronowych}}

\polishtitle{Weryfikacja możliwości sterowania łazikiem za pomocą sieci neuronowych}
\englishtitle{Veryfing the remote control capabilities of rover using neural networks}

\author{Paweł Dybiec}
\advisor{dr Marek Materzok}
\date{12 II 2018} % Data zlozenia pracy
\transcriptnum{271900} % Numer indeksu
\advisorgen{dr Marka Materzoka} % Nazwisko promotora w dopelniaczu

\input{abstracts}

\begin{document}
\input{Chapters/chapter1}
\input{Chapters/chapter2}
\input{Chapters/chapter3}
\input{Chapters/chapter4}

\begin{thebibliography}{1}
\input{bibitems}
\end{thebibliography}
\renewcommand\appendixtocname{Dodatki}
\bookmarksetupnext{level=part}

\end{document}